Zarząd Klubu Strzeleckiego SKAUT, na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej, zgodnie z § 19 ust. 1 lit. b  oraz z własnej inicjatywy, zgodnie z § 19 ust 1 lit. d Statutu KS SKAUT, zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 16 maja 2019 r. (czwartek), w sali konferencyjnej hotelu Widok Centrum przy ul. Widok 12, w Bielsku-Białej.

Pierwszy termin zebrania – godzina 17:00.
Drugi termin zebrania – godzina 17:30
Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Powołanie protokolanta zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie regulaminu obrad i regulaminu wyborów.
 6. Wybór komisji mandatowej i komisji uchwał.
 7. Zatwierdzenie sprawozdań KS SKAUT za lata 2009-2018.
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedniemu Zarządowi.
 9. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej KS SKAUT dotyczącej wykluczenia z klubu Krzysztofa Siudy, Tomasza Kucharskiego, Adriany Jarząbek oraz Małgorzaty Kociołek.
 10. Głosowanie nad zmianą Statutu KS SKAUT.
 11. Głosowanie nad rozszerzeniem składu Zarządu KS Skaut o kol. Macieja Sobkowskiego.
 12. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 13. Przyjęcie uchwał zebrania.
 14. Zamknięcie obrad.

Przypominamy, iż w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, mogą uczestniczyć pełnomocnicy członków Stowarzyszenia, o ile posiadają pisemne pełnomocnictwa, z umocowaniem do głosowania w ww. walnym zebraniu.

Ze Strzeleckim Pozdrowieniem

Zarząd KS SKAUT