§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin Forum Klubu Strzeleckiego Skaut w Bielsku-Białej (zwany dalej także „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej dodawanie komentarzy pod tekstami umieszczonymi w portalu https://forum.ksskaut.pl (zwanego dalej także Forum lub „Forum KS SKAUT”).
2. Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
3. Z Forum mogą korzystać jedynie członkowie Klubu Strzeleckiego Skaut w Bielsku-Białej lub osoby zaproszone przez Zarząd Klubu Strzeleckiego Skaut w Bielsku-Białej.
4. Login na Forum musi mieć format: imię nazwisko. Konto posiadające inny format loginu lub posiadający nieprawdziwe imię i nazwisko użytkownika, nie zostanie aktywowane.
5. Użytkownicy korzystający z Forum, dokonując wpisów, akceptują warunki określone w Regulaminie i zobowiązują się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.
6. Administracja Forum zachowuje prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Forum w dowolnym momencie, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
7. Administracja Forum nie ma obowiązku rozpowszechniać za pośrednictwem Forum wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. Administracja zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych użytkownikom Internetu.
8. Administracja zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.
9. Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.
10. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co jednak nie pozbawia Administracji Forum prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych uprzednio dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.


§2
Zasady korzystania z Forum

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
3. Na Forum obowiązuje bezwzględny zakaz robienia zrzutów ekranu (printscreen’ów, scrinshoot’ów) i udostępniania ich poza „Forum KS SKAUT”. To samo się tyczy kopiowania lub cytowania poza „Forum KS SKAUT” zamieszczonych na Forum wypowiedzi.
4. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Forum do:
a) rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
b) podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c) propagowania zboczeń seksualnych czy środków odurzających i narkotyków;
d) rozpowszechniania treści reklamowych i promocyjnych;
e) rozpowszechniania materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
f) rozpowszechniania materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;  
g) umieszczania treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
h) rozpowszechniania danych teleadresowych;
i) rozpowszechniania danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
j) rozpowszechniania treści naruszających zasady tradycyjnego współżycia społecznego;
k) rozpowszechniania wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej.
4. Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. Administracja „Forum KS SKAUT” apeluje o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.
5. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką tekstu. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych treści niezwiązanych z tematem wiodącym dyskusji.
6. Publikowanie na Forum informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej zgody Administracji „Forum KS SKAUT” (pod rygorem nieważności) jest zabronione.
7. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Forum. Administracja Forum zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.
8. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem „Forum KS SKAUT” pytań lub problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość.


§3
Prawa autorskie


1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o „Utworze”, rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na „Forum KS SKAUT”, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia Administrację „Forum KS SKAUT” do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.


§4
Postanowienia końcowe

1. Administracja „Forum KS SKAUT” nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.
2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Administracji „Forum KS SKAUT” i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.
3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administracja „Forum KS SKAUT” nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. Administracja „Forum KS SKAUT” zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.
4. Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie wszystkich podanych przez siebie informacji w bazie danych „Forum SKAUT”. Informacje te nie będą przekazywane nikomu bez twojej zgody (z wyłączeniem ust. 5), jednak „Forum SKAUT” nie ponosi odpowiedzialności za włamania do witryny, podczas których może dojść do kradzieży danych.
5. Administracja „Forum KS SKAUT” zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych danych dotyczących Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum. Korzystanie z „Forum KS SKAUT” jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika treści niniejszego punktu.
6. Administracja „Forum KS SKAUT” dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
7. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: zarzad@ksskaut.pl
8. Administracja „Forum KS SKAUT” może czasowo zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec Administracji „Forum KS SKAUT”.
9. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.
10. Administracja „Forum KS SKAUT” zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.