INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO”, Klub Strzelecki Skaut w Bielsku-Białej, zwany dalej „KS Skaut”, przekazuje najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez KS Skaut i czy są one udostępniane osobom trzecim?

Administratorem danych osobowych jest:
Klub Strzelecki „Skaut”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 22

Dane osobowe przetwarzane przez KS Skaut nie są udostępniane innym osobom, organizacjom międzynarodowym ani państwom trzecim, za wyjątkiem wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w KS Skaut należy kontaktować się pod adresem mailowym zarzad@ksskaut.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez KS Skaut?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia działalności naszego stowarzyszenia, a także w celu:

  1. wysyłania zawiadomień,
  2. kontaktowania się w celach realizacji działań stowarzyszenia,
  3. monitoringu rozliczeń płatności,
  4. przeprowadzania analiz statystycznych,
  5. obsługi próśb i wniosków,
  6. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia wykazania spełnienia przez KS Skaut obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na ich prawa?

Dane osobowe gromadzone przez KS Skaut nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny w celach, dla których zostały pozyskane, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, statystycznych i archiwizacyjnych.

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą, i jak je realizujemy?

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostać od KS Skaut informację o tym, czy stowarzyszenie przetwarza jej dane osobowe.

Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć dlaczego przetwarzane są określone dane, jakie typy danych są przetwarzane, jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniono (lub mogą być ujawnione) dane – w szczególności dotyczy to odbiorców w państwach innych niż państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych, jak długo planowane jest (o ile można to określić) przetwarzanie danych albo na podstawie jakich kryteriów ustalono ten okres.

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez stowarzyszenie ma prawo żądać by KS Skaut niezwłocznie sprostował jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnił niekompletne dane.

Prawo do usunięcia danych

Osoba, której dane dotyczą, może żądać, aby KS Skaut usunął jej dane, gdy:

  • dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego zostały zebrane,
  • dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.

Osoba, która chce, by usunąć jej dane, może poprzez kanały komunikacji przyjęte w KS Skaut złożyć wniosek, w którym określi swoje żądania. KS Skaut uwzględni je, gdy nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie danych.

Do kogo można wnieść skargę w przypadku nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych?

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez KS Skaut, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.