Zarząd Klubu Strzeleckiego SKAUT z własnej inicjatywy, zgodnie z § 19 ust 1 lit. d Statutu KS SKAUT, zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 19 września 2019 r. (czwartek), w sali B hotelu Qubus przy ul. Mostowej 2 w Bielsku-Białej.

Pierwszy termin zebrania – godzina 18:00.
Drugi termin zebrania – godzina 18:30


Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Powołanie protokolanta zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie regulaminu obrad i regulaminu wyborów.
  6. Wybór komisji mandatowej i komisji uchwał.
  7. Zatwierdzenie zmian w statucie KS SKAUT
  8. Sprawozdanie komisji mandatowej.
  9. Przyjęcie uchwał zebrania.
  10. Zamknięcie obrad.

Przypominamy, iż w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, mogą uczestniczyć pełnomocnicy członków Stowarzyszenia, o ile posiadają pisemne pełnomocnictwa, z umocowaniem do głosowania w ww. walnym zebraniu.

Ze Strzeleckim Pozdrowieniem

Zarząd KS SKAUT