Wszem i wobec ogłaszamy, że oto walnie wszystkich zapraszamy w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego „SKAUT” w Bielsku-Białej, działając na podstawie § 19 pkt 1 lit. d Statutu, i niniejszym zwołujemy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień 07 maja 2024 r.

Miejsce:             
Siedziba Stowarzyszenia Klub Strzelecki „SKAUT” w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 22, 43-300 Bielsko-Biała

Termin:               
07.05.2024 r. godzina 16.45 (1 termin)
07.05.2024 r. godzina 17.00 (2 termin)

Rodzaj i charakter zebrania:
Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego „SKAUT” w Bielsku-Białej.

Porządek obrad:
1. Powitanie Członków i otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się (3 osoby),
4. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną ważności Zebrania do podejmowania uchwał,
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby),
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023 – wystąpienie Mateusza Sołtyska.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w roku 2023 – wystąpienie Wojtka Koconia.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2023.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2023.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie dokoptowania do Zarządu Klubu Rafała Kordiaka w roli Sekretarza Klubu.
14. Przerwa 15 minut
15. Wolne wnioski i dalsza dyskusja.
16. Sprawozdania komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
17. Zakończenie obrad Zebrania.

Zapraszamy!

Ważna informacja!
Uwagi i propozycje zmiany porządku zebrania proszę zgłaszać na e-mail: zarzad@ksskaut.pl.