Zarząd Stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego „SKAUT” w Bielsku-Białej na podstawie § 19 pkt 1 lit. d Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień 24 września 2021 r.

Miejsce:             
Hotel Qubus, Mostowa 2, 43-300 Bielsko-Biała

Termin:               
24.09.2021 r. godzina 18:00 (1 termin)
24.09.2021 r. godzina 18:15 (2 termin)

Rodzaj i charakter zebrania:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawczo–wyborcze.

Porządek obrad:
1. Powitanie Członków i otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się (3 osoby),
4. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną ważności Zebrania do podejmowania uchwał,
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby),
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020 – wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej –wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami,
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2020 (głosowanie tajne).
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2020 (głosowanie tajne).

13. Przerwa 10 minut.

14. Przedstawienie kandydatów na Członków Zarządu (Skarbnik).
15. Wybór członków Zarządu. (głosowanie tajne).
Wyjaśnienie:
Z uwagi na rezygnację z funkcji w Zarządzie kolegi Jakuba Dutki – Zarząd w dniu 5 stycznia 2021 r. dokooptował do swego składu kolegę Janusza Miśka. Zgodnie z zapisami par. 30 Statutu kadencja dokooptowanych Członków Zarządu upływa w dniu Walnego Zgromadzenia Członków.


16. Przerwa 10 minut.

17. Wolne wnioski i dalsza dyskusja,
18. Sprawozdania komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
19. Zakończenie obrad Zebrania.

Zapraszamy!

Ważna informacja:
1. Uwagi i propozycje zmiany porządku zebrania proszę zgłaszać na email: zarzad@ksskaut.pl.

Wojciech Kocoń
Prezes Zarządu Stowarzyszenia