Struktura Organizacyjna KS SKAUT

Klub Strzelecki SKAUT w Bielsku – Białej działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustwą o kulturze fizycznej oraz zgodnie ze statutem i regulaminami Klubu.

Władzami Klubu są:

  • Walne Zebranie Członków Klubu,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.

Najwyższą Władzą KS SKAUT jest Walne Zebranie Członków Klubu. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest co cztery lata przez Zarząd Klubu.
Władzą Klubu między Walnymi Zebraniami jest Zarząd Klubu.
Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie do kontroli działalności Klubu. 

Aktualny skład Zarządu Klubu Strzeleckiego SKAUT w Bielsku – Białej

Prezes – Wojciech Kocoń – wkocon@ksskaut.pl – tel. 720 701 995
Wiceprezes – Tomasz Poradowski – tporadowski@ksskaut.pl
Wiceprezes – Łukasz Matuszczak – lmatuszczak@ksskaut.pl – tel. 720 701 996
Wiceprezes – Maciej Sobkowski – msobkowski@ksskaut.pl
Sekretarz – Dawid Jurczyk – djurczyk@ksskaut.pl
Skarbnik – Jakub Dutka – jdutka@ksskaut.pl – tel. 720 701 997