Struktura Organizacyjna KS SKAUT

Klub Strzelecki SKAUT w Bielsku – Białej działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz zgodnie ze statutem i regulaminami Klubu.
Nowy Statut – z dn. 19 września 2019 r.

Władzami Klubu są:

  • Walne Zebranie Członków Klubu,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.

Najwyższą Władzą KS SKAUT jest Walne Zebranie Członków Klubu. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest co cztery lata przez Zarząd Klubu.
Władzą Klubu między Walnymi Zebraniami jest Zarząd Klubu.
Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie do kontroli działalności Klubu. 

Aktualny skład Zarządu Klubu Strzeleckiego SKAUT w Bielsku – Białej

Prezes – Wojciech Kocoń – wkocon@ksskaut.pl – tel. 600 477 725
Wiceprezes – Łukasz Matuszczak – lmatuszczak@ksskaut.pl – tel. 720 701 996
Sekretarz – Dawid Jurczyk – djurczyk@ksskaut.pl
Skarbnik – Janusz Misiek – jmisiek@ksskaut.pl – tel. 692 082 318
Członek Zarządu ds. szkoleniowych – Piotr Dochniak – pdochniak@ksskaut.pl
Członek Zarządu ds. IT – Mateusz Sołtysek – msoltysek@ksskaut.pl