Zarząd Stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego „SKAUT” w Bielsku-Białej na podstawie § 19 pkt 1 lit. d Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień 11 lutego 2022 r.

Miejsce:             
ul. Piastowska 22, 43-300 Bielsko-Biała
Nowa przyszła siedziba Klubu Strzeleckiego „SKAUT” w Bielsku-Białej


Termin:               
11.02.2022 r. godzina 18:00 (1 termin)
11.02.2022 r. godzina 18:15 (2 termin)

Rodzaj i charakter zebrania:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu Strzeleckiego „SKAUT” w Bielsku-Białej.

Porządek obrad:
1. Powitanie Członków i otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się (3 osoby),
4. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną ważności Zebrania do podejmowania uchwał,
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
7. Moderowana przez Prezesa Zarządu Klubu dyskusja pod hasłem „Nie pytaj co Klub może dla Ciebie zrobić, lecz pomyśl co Ty możesz zrobić dla Klubu”,
8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia dokładnego zakresu prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń przy ul. Piastowskiej 22 w Bielsku-Białej na cele statutowe Klubu Strzeleckiego „SKAUT” w Bielsku-Białej.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie dodatkowej składki związanej z remontem i zagospodarowaniem nowej siedziby Klubu Strzeleckiego „SKAUT” w Bielsku-Białej.
10. Przerwa 10 minut.
11. Sprawozdania komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
12. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Zapraszamy!

Ze względu na charakter Walnego Zebrania nie przewiduje się zmian w porządku obrad. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie kontynuować rozmowy po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.