W dniu wczorajszym, tj. 16 maja 2019 r., odbyło się w hotelu Widok Centrum w Bielsku-Białej, Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego „SKAUT” w Bielsku-Białej.

Ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników przybyłych na pierwszy termin, spotkanie rozpoczęło się dopiero w drugim terminie, a więc o 17:30 i trwało do 22:15.

Zebranie pomimo, krótkiego porządku obrad, obfitowało w wiele dyskusji i wymian argumentów pomiędzy klubowiczami odnośnie minionych lat i przedstawionych pod głosowanie uchwał.

W pierwszych punktach spotkania został wybrany Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w osobie Wojciecha Koconia, który jako Prezes KS Skaut od początku prowadził spotkanie. Następnie wybrano protokolanta oraz komisje Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjną.

Kolejnym punktem spotkania było przegłosowanie uchwał zatwierdzających sprawozdania finansowe za lata 2009 – 2018, które wywołały gorącą dyskusję. Zwłaszcza uchwały za lata 2016-2018 wzbudziły zaostrzoną wymianę zdań i wygłaszanie stanowisk przez poszczególnych zebranych. Finalnie wszystkie uchwały zatwierdzające sprawozdania finansowe za lata 2009-2018 zostały przyjęte przez większość, dzięki czemu Klub w końcu może się rozliczyć za te 10 lat z Urzędem Skarbowym.

Po przegłosowaniu sprawozdań, zebranie przystąpiło do kolejnego puntu porządku obrad, a więc głosowania nad uchwałą w spawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonywania przez nich obowiązków w związku z pełnieniem przez nich w latach 2016-2018 funkcji członków Zarządu, którą to uchwałę większością głosów zebranie odrzuciło, tym samym nie udzielając absolutorium Zarządowi za lata 2016-2018.

Następnym punktem obrad, nad którym zebranie prowadziło bardzo ożywioną dyskusję, było głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej KS Skaut, o wykluczeniu z klubu: Krzysztofa Siudy, Tomasza Kucharskiego, Adriany Jarząbek oraz Małgorzaty Kociołek. Na spotkanie przybyli Tomasz Kucharski oraz Adriana Jarząbek, którzy po przedstawieniu swojego stanowiska w sprawie wykluczenia z klubu oraz zakresu obowiązków, który był im przypisany podczas pełnienia swoich funkcji w Zarządzie w latach 2016-2018, odpowiadali na liczne pytania zebranych członków, po czym przed przystąpieniem do głosowania nad ich odwołaniem złożyli na ręce Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, swoje rezygnacje oraz kserokopię pisma Krzysztofa Siudy zawierającego jego oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w klubie. Po złożeniu oświadczeń oraz kserokopii pisma, opuścili zebranie. Następnie Walne Zebranie przegłosowało nieprzyjęcie uchwały o wykluczeniu z klubu Małgorzaty Kociołek.

Niestety w związku z nieuzyskaniem przez Nadzwyczajne Walne Zebranie bezwzględnej większości głosów wymaganych do zmiany statutu, ten punkt obrad nie podlegał obradowaniu, w związku z czym zebranie przeszło do kolejnego punktu, którym było poddanie pod głosowanie rozszerzenia składu Zarządu KS Skaut o Maćka Sobkowskiego. Po krótkiej prezentacji jego osoby, niemalże jednomyślnie został on wybrany na stanowisko Wiceprezesa KS Skaut.

Po tym punkcie obrad, zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, które zostało przyjęte przez zebranie, a o godzinie 22:15 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zamknął obrady.