Zarząd Stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego „SKAUT” w Bielsku-Białej na podstawie § 19 pkt 1 lit. d Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień 9 listopada 2022 r.

Miejsce:             
Siedziba Stowarzyszenia Klub Strzelecki „SKAUT” w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 22, 43-300 Bielsko-Biała

Termin:               
09.11.2022 r. godzina 18.00 (1 termin)
09.11.2022 r. godzina 18.15 (2 termin)

Rodzaj i charakter zebrania:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu Strzeleckiego „SKAUT” w Bielsku-Białej – sprawozdawcze

Porządek obrad:
1. Powitanie Członków i otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się (3 osoby),
4. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną ważności Zebrania do podejmowania uchwał,
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby),
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021 – wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w roku 2021 – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami,
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2021.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2021.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości składek na rok 2023.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zwołania Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Klub Strzelecki „SKAUT” w Bielsku-Białej.

15. Przerwa 20 minut

16. Wolne wnioski i dalsza dyskusja.
17. Sprawozdania komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
18. Zakończenie obrad Zebrania.

Zapraszamy!

Ważna informacja!
Uwagi i propozycje zmiany porządku zebrania proszę zgłaszać na e-mail: zarzad@ksskaut.pl.