Szanowni Klubowicze, Panie i Panowie!

Jeżeli dość masz już wybierania pomiędzy Kaczyńskim i Tuskiem, Biedroniem i Korwinem-Mikke, Kukizem i Hołownią a metoda D’Hondta wywołuje u Ciebie mdłości to Zarząd Klubu Strzeleckiego SKAUT w Bielsku-Białej zaprasza Cię na trening ale tym razem z demokracji i zwołuje Zwyczajne Walne Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Klub Strzelecki SKAUT w Bielsku-Białej w terminie 17 grudnia 2022 r. na godzinę 16:00 (pierwszy termin) i 16:15 (drugi termin). Zapewne znacie nasz Statut na pamięć i wiecie że wszystko to zgodnie z §18 ust. 1 lit. b Statutu Stowarzyszenia Klub Strzelecki „SKAUT” w Bielsku-Białej oraz z uchwałą nr 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Klub Strzelecki „SKAUT” w Bielsku-Białej z dnia 9 listopada 2022 r.

Drodzy Klubowicze, każdy głos się liczy, każdy głos jest ważny. I pamiętajcie kto nie głosuje odbiera sobie prawo do narzekania na nowo wybrany Zarząd!!

Miejsce: Hotel Magnus Resort, ul. Fałata 222, Bystra

Termin: 17 grudnia 2022r. godz.16:00 (pierwszy termin), godz. 16:15 (drugi termin).

A ponieważ porządek musi być, to obrady odbędą się w n/w kolejności:

 1. Powitanie Członków i otwarcie Zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się (3 osoby),
 4. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną ważności Zebrania do podejmowania uchwał,
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby),
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Wyborczego Zebrania,
 7. Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia,
 8. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany zapisów Statutu KS SKAUT,
  proponowane zmiany:
  §15 ust. 3 nadać brzmienie:
  3. W przypadku podjęcia uchwały o wykluczeniu, Zarząd Klubu przedstawia zainteresowanemu pisemne uzasadnienie swojej decyzji w terminie 14 dni od daty jej powzięcia. Dopuszcza się przesłanie zawiadomienia o wykluczeniu z uzasadnieniem w formie elektronicznej np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email członka.
  §15 dodać ust. 8:
  8. Zapisów §15 ust. 4-6 nie stosuje się w przypadku wykluczenia członka określonym w §15 ust. 2 pkt c.
  §24 ust 1 nadać brzmienie:
  1. Zarząd Klubu jest wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków. Skład osobowy Zarządu Klubu jest wybierany w głosowaniu tajnym według zasad ustalonych przez Walne Zebranie Członków.
 10. Wybór składu Zarządu KS „SKAUT” na najbliższe 4 lata,
 11. Wybór składu Komisji Rewizyjnej KS „SKAUT” na najbliższe 4 lata,
 12. Przerwa 20 minut
 13. Wolne wnioski i dalsza dyskusja.
 14. Sprawozdania komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 15. Zakończenie obrad Zebrania.

Ponieważ obrady mogą być burzliwe, to nie zabierajcie ze sobą broni.

Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu członków jest bezpłatne.